Πατήστε Enter για να δείτε τα αποτελέσματα ή Esc για ακύρωση

Αναγ. Άρτας-ΠΑΣ Γιάννινα 0-0 (1973-74)

Το πολυσυζητημένο ηπειρωτικό «ντέρμπυ» δεν ανέδειξε νικητήν. Παρά τας εκατέρωθεν προσπάθειας, ουδείς εκ των αντιπάλων ηδυνήθη, όχι μόνον να αποσπάση την νίκην, αλλά και να επιτύχη έστω και από ένα γκολ, πράγμα το οποίον ασφαλώς θα έδιδε κάτι το διαφορετικόν από πλευράς ενδιαφέροντος εις το παιγνίδι.
Κατόπιν του αποτελέσματος αυτού, ο ΠΑΣ Γιάννινα διετήρησε την συμαντικήν διαφορά των 5 βαθμών, πράγμα το οποίον, κατά έναν μέγιστον ποσοστόν του εξασφαλίζει την άνοδο του εις την Α΄ Εθνική.
Ο αγών σε γενικές γραμμές υπήρξεν καλός. Βεβαίως οι πολυπληθείς θεατές δεν παρέστησαν μάρτυρες ενός αρτίου ποδοσφαιρικού θεάματος. Του το άλλωστε καθιστάται εξαιρετικώς  δύσκολον εις τοιουτόυ είδους αγώνας. Οπωσδήποτε όμως διαδραματίσθησαν ορισμέναι αξιόλογοι φάσεις, αι οποίαι έδωσαν μια κάποιαν ιδιαίτεραν όψην εις τον αγώνα. Το κύριον όμως χαρακτιριστικόν της συναντήσεως τούτις ήτο το καθαρόν παιγνίδι εις το οπίον επιδόθησαν αμφώτεροι αντίπαλοι.
Ανέκαθεν εις αγων μεταξύ της Αναγεννήσεως και του ΠΑΣ Γιάννινα έδιδε την ευκαιρίαν εις τους υπόλοιπους  φιλάθλους της Ελλάδος να ασχολούνται ποικιλοτρόπως με τα εκάστοτε διαδραματιζόμενα γεγονότα. Αυτήν τη φορά όμως, δεν έχει να ειπή κανείς κάτι το μεπτόν και διά τας δύο ομάδας. Ηγωνίσθησαν καθ΄ όλην την διάρκειαν του αγώνος μέσα σε μια πολιτισμένην ατμόσφαιραν, πράγμα το οποίον έδωσε ιδιαιτέραν χαρά εις τους φιλάθλους εκείνους, οι οποίοι πηγαίνουν να δουν ποδόσφαιρον και όχι κατς.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα εις των αγώνα αυτόν, κατά διαστήματα απέδωσεν καλόν ποδόσφαιρον και θα ηδύνατο κάλλιστα να αποσπάση και την νίκην ακόμη εάν ορισμένοι παίκται του και ιδιαιτέρως οι επιθετικοί τοιούτοιδεν διακατείχοντο από μια υπερβολική φοβίαν θα λέγαμε και δεν επεδείκνυαν μιαν προχειρότητα εις τα τελικάς των προσπαθείας.
Ο ΑΓΩΝ
Αλλά ας εισέλθωμεν εις τας λεπτομερείας του μεγάλον ηπειρωτικού «ντέρμπι».
Προτού ακόμη αρχίσει ο αγών, ο εκ των κορυφαίων παικτών της Αναγεννήσεως Σιακούφης, εις μαν σουηδικήν άσκησην υπέστη θλάσιν με αποτέλεσμα να εξέλθη του αγωνιστικού χώρου και την θέσιν αυτού να καταλάβη ο Τσιάφης.
Τούτο ενίσπειρεν προς στιγμήν τον πανικόν εις ολόκληρον το στρατόπεδον των Αρτινών οι οπίοι ομολογούσαν ότι χωρίς τον Σιακούφη, είναι πολύ δύσκολον να αποφ΄υγουν την ήττα. Από την άλλην πλευράν επικρατούσε μεγάλος ενθουσιασμός διότι ο ΠΑΣ Γιάννινα θα ηγωνίζετο επί ενός αντιπάλου, ο οποίος εκτός του ότι θα εστειρείτο των υπηρεσιών ενός εκ των καλυτέρων παικτών του, ευρίσκετο και εις καλύτερον ψυχολογικήν κατάστασιν  διότι οπωσδήποτε ο απροσδόκητος αυτός τραυματισμός συντέλεσε ώστε η ομάς της Αναγεννήσεως να αγωνίζεται με κάπως πεσμένο ηθικόν.
Έτσι ο ΠΑΣ Γιάννινα από την αρχήν της συναντήσεως ανέλαβε την πρωτοβουλίαν των κινήσεων και έκαμε αισθητήν την παρουσίαν του εις την αντίπαλον εστίαν.
Η πρώτη αξιόλογη επίθεσις του έλαβε χώραν μόλις εις το 2΄όταν από ένα σουτ του Υσουρλίδα και περίφημον παράλληλη σέντραν ο Αλβαρέζ ευρισκόμενος ανάμεσα των Ξυθάλη-Μπασοίκα, δεν ηδυνήθη να προλάβη την μπάλλαν με αποτέλεσμα να χαθή μια καλή ευκαιρίαν.
Οι φιλοξενούμενοι συνεχίζοντας την επιθετικήν των τακτικήν, μέχρι το 20΄ είχαν εγκατασταθή μονίμως, εις το καρρέ της Αναγεννήσεως, αλλ΄ όμως πότε η τύχη και πότε οι βεβιασμέναι ενέργειαι των επιθετικών των παικτών, δεν τους επέφεραν κάτι το θετικόν. Η πλέον σημαντική φάσις εις το διάστημα αυτό, υπήρξεν εκείνη εις το 20΄ όταν από κτυπήματος κόρνερ του Κοντογεωργάκη, η μπάλλα πήρε φάλτσο, και αφού προσέκρουσεν, εις την οριζόντιαν δοκόν του Χρηστάκη, κατέληξε εις τον Γκλασμάνη ο οποίος ηδράνησε με επακόλουθον οι αμυντικοί της Αναγεννήσεως να απομακρύνουν τον κίνδυνον. Από το 20΄ μέχρι της λήξεως του α΄ μέρους ο αγών ‘επεσε κάπως και όσον το παιγνίδι έβαινε προς την λήξιν του α΄ μέρους, επαίζετο κυρίως εις το κέντρον του γηπέδου, με αποτέλεσμα να περιορισθούν οι αξιόλογοι φάσεις έμπροσθεν των  δυο εστιών.
Από πλευράς ΠΑΣ Γιάννινα εις το διάστημα αυτό δυο σουτ του Κοντογεωργάκη εις το 24΄ και 26΄ το ένα έφυγε άουτ και το άλλο απέκρουσε ωραία ο Χρησατάκης, ενώ από πλευράς Αναγεννήσεως εις το 40΄ ένα επικίνδυνο σουτ του Ευταξία, έυγε μόλις άουτ.
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Εις την επανάληψην ο αγών, εσυνεχίσθη με την ίδια δύναμη από πλευράς ποδοσφαιριστών, αλλ΄ όμως κατήλθεν από ποιοτικής πλευράς. Ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιλαμβανόμενος ότι ο αντιπαλός δεν είναι και τόσον επικίνδυνος επεδόθη εις μιαν επιθετικωτέραν τακτικήν και ο προπονητής αυτού έβαλε τον Βογιατζή και έβγαλε τον Βέργο. Με την αλλαγή αυτήν επετεύχθη μερικώς η ενίσχυσης της επιθέσεως, αλλ΄ όμως η γραμμή του κέντρου εχώλενε κατά διαστήματα.
Η Αναγέννησις εις το διάστημα αυτό, είχε ρίξει την μεγαλύτερην της προσοχήν εις την άμυνα και με ψηλές μπαλλιές, από κάθε σημείο του γηπέδου προσπαθούσε να δημιουργήση κάτι καλό με τον Κοντογιώργο, ο οποίος απέδειξε δια μιαν ακόμη φοράν ότι είναι πράγματι ασυναγώνιστος εις τις κεφαλιές. Δεν επέτυχεν όμως του σκοπόυ της, διότι εκτός του ότι δεν είχε άλλον συνεργάτην εφρουρείτο στενώς υπό των αντιπάλων του.
Από πλευράς γηπεδούχων εις το 55΄ ένα ισχυρόν σουτ του Ευταξία, έφυγεν άουτ.
(……)των εσημειώθηκαν 4 αξιόλογαι φάσεις.
Συγκεκριμένως, εις το 57΄ ο Νικολαϊδης αφού ξέφυγε της επιτηρήσεως  του Κοντογιώργου, εξαπέλησεν ένα ισχυρό σουτ, το οποίον απέκρουσε ο Χρηστάκης. Εις το 70΄ απωλέσθη η πλέον χαρακτηριστική ευκαιρία του αγώνος. Ο Κοντογεωργάκης αφού εδέχθη μεταβίβασην του Αλβαρέζ ευρέθη εις πολύ καλήν θέσιν, την στιγμήν δε ακριβώς που ητοιμάζετο να κάνη σουτ ο Μπασιούκας επενέβη αποτελεσματικώς και εξουδετέρωσε τον κίνδυνο. Τέλος εις το 81΄ από μιαν διαγώνιον μπαλλιάν του Μοντέζ, ο Αλβαρέζ εξαπέλυσεν ένα κεραυνό, ο οποίος έφυγε άουτ. Έτσι το σφύριγμα του διαιτητού ιυρε τας ομάδας ισοπάλους άνευ τερμάτων.

  • ΕΝΤΠΩΣΕΙΣ

Το ηπειρωτικόν «ντέρμπι» δεν ήτο φυσικά εκείνο το οποίο αναμένομεν. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να τονισθεί ότι ήτο ένα παιγνίδι το οποίο διεξήχθη εις τόσον αθλητικά πλαίσια ώστε πολλά να παρεξηγήσουν τας καλάς προθέσεις αμφοτέρων των πλευρών και να καταλήξουν εις το πρόχειρον συμπέρασμα ότι κάτι ύποπτονσυνέβη εις τον αγώνα αυτόν. Εδώ όμως ευρίσκεται η μεγάλη πλάνη των.
Ο αγών μπορεί βέβαια να διεξάχθη εις αθλητικά πλαίσια και τούτο επιβάλλετο, άλλωστε να γίνη, αλλ΄ όμως υπήρξεν εμφανέστατην η διάθεσις πολλών ποδοσφαιριστών να επιτύχουν κάτι καλών. Ούτε η δύναμις έλλειψεν ούτε το ασίγαστον πάθος δια την επιτυχία ενός θετικού αποτελέσματος, από αμφοτέρας τας πλευράς. Το εάν τελικώς δεν εξήλθεν νικητής, τούτο δεν σημαίνει ότι κάτι το ύποπτο συνέβην. Εις τοιούτου είδους «ντέρμπι» άλλωστε ένα ισόπαλον αποτέλεσμα συγκεντρώνει το μεγαλύτερον ποσοστόν.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα με ολίγιν μόνον προσοχή ημπορούσε να εξέλθη νικητής. Εις τον προχθεσινόν αγώνα έδειξε δια μιαν ακόμη φοράν, ότι διαθέτει εκείνο το κάτι άλλο, το οποίον σπανίζει εις τας ομάδας της δευτέρας Εθνικής. Ανεπτίσετο με περίτεχνους συνδυασμούς  και άλλαζε κατά τρόπον ορθόδοξον το παιγνίδι του, πράγματα τα οποία θεωρούνται ως απαραίτητα για να χαρακτηρισθά μια ομάς ότι δικαίως κατέχει την πρώτη θέσιν εις τον βαθμολογικό πίνακα. Το εάν τελικώς δεν επέτυχε την νίκην, τούτο δεν οφείλεται εις άλλους λόγους, αλλά εις το ότι οι επιθετικοί της ποδοσφαιρισταί, άλλοι μεν εφρουρούντο στενώς υπό των αντιπάλων των, άλλοι δε έπαιζαν πρώτα δια τον εαυτόν των, και όταν ενεθυμούντο δια την ομάδα των.
Το φαινόμενο αυτό δεν έκαμε ατυχώς μόνον προχθές την παρουσίαν του. Είναι εις όλους γνωστόν ότι μερικοί παίχται της τοπικής ομάδος αρέσκονται εις το ατομικόν παιγνίδι και όταν τους παρουσιάζεται ευκαιρία δια κάτι καλό δεν έχουν πλέον δυνάμεις να συνεχίσουν με αποτέλεσμα το ποσοστόν μιας επιτυχίας της ομάδας των, να περιορίζεται εις το ελάχιστον. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια και όχι εις αυτά τα οποία πολλοί φαντάζονται.
Από τον ΠΑΣ Γιάννινα ο ΛΙΣΑΣ υπήρξε σταθερός. Ο ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ πολύ καλός περιόρισε πολύ την δραστηριότητα του επικίνδυνου Ευταξία. Ο ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ υπήρξε εκ των κορυφαίων αν όχι ο καλύτερος της συναντήσεως, Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ θετικός ο δε ΣΙΟΝΤΗΣ σωστός μεν εις τας τοποθετήσεις, έχασεν όμως όλες τις κεφαλιές από τον Κουτσογιώργο. Ο ΒΕΡΓΟΣ εις το διάστημα που ηγωνίσθη ήτο καλός. Ο ΚΟΝΤΟΓΙΟΡΓΑΚΗΣ κάτι έδειξε στην αρχή, αλλά εις την συνέχεια εβυθίσθη εις την μετριότητα.
Ο ΜΟΝΤΕΖ εις το α΄ μέρος υπήρξεν υπέροχος. Εις την επανάληψην έπεσε κάπως ψωρίς αυτό να σημαίνη ότι υστέρησεν. Ο ΑΛΒΑΡΕΖ φρουρούμενος στενός από τον Ξύθαλη και ενίοτε από τον Κοντογιώργο  είχε περιορισμένη δραστηριότητα. Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ στο α΄ μέρος επέδειξε μαχητικότητα εις δε την επανάληψην έπεσε κάπως. Ο ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ υστέρησεν. Ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ μαχητικός μεν, αλλά λίγο επιπόλαιος εις τας μεταβιβάσεις του και το κυριότερο απέφευγε τις σέντρες. Ο ΜΑΝΤΟΣ μετά από μακράν απουσίαν έδειξεν ότι γρήγορα θα εύρη τον καλόν του εαυτόν.
Η Αναγέννησις Άρτας έκαμε ότι μπορούσε δια να επιτύχη ένα καλό αποτέλεσμα.
Ιδιαιτέρως δε με την απουσία του Σιακούφη, η ισοπαλία δι΄ αυτήν αποτελεί κατά κάποιον τρόπο επιτυχίαν. Καθ΄ όλην την διάρκειαν του αγώνος οι παίκται της ηγωνίσθησαν με πάθος δια να επιτύχουν κάτι καλόν. Βεβαίως δεν απώλεσε χαρακτηριστικάς ευκαιρίας, οπωδήποτε  όμως μερικές φορές με τους Κουτσογιώργο, Ευταξία έγινε αισθητή στην αντίπαλο άμυνα. Η άμυνα της εστάθη εις πολύ καλά επίπεδα, έστω και αν κατέφευγε πολλάκις εις το καταστροφικόν παιγνίδι δια να κρατήση ανέπαφων την εστίαν. Ο ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ήτο σταθερός. Ο ΤΣΙΑΦΗΣ σχετικώς καλός. Ο ΞΥΘΑΛΗΣ ανεπλήρωσε επαξίως τον Σιακούφη. Ο ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ μόνον κατά διαστήματα ικανοποίησεν, ενώ ο ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ επέδειξεν ηρωϊσμόν. Ο ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ υστέρησεν ενώ ο αντικαταστάτης του ΠΕΤΣΑΣ ήτο πιο σωστός. Ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ με καλές και κακές στιγμές. Ο ΝΙΚΟΥ είχε λίγη προσφορά καθώς και ο ΔΡΟΣΟΣ. Ο ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ υπήρξεν ο καλύτερος παίκτης της Αναγεννήσεως και διαρκής απειλή για την εστία του Λίσα. Τέλος ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ παρ΄ ότι εξουδετερώθη από τον Γραμμενιάτη εν τούτοις σε ωρισμένες ωργανομένες επιθέσεις της ομάδος του υπήρξεν επικίνδυνος σουτέρ.
Η διαιτησία του κ. Μίχου υπήρξεν άριστη.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ – (Κ. Κράβαρης – Κ. Αγγελόπουλος).

Σχόλια

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο